Find by Area

 Return to Overview

What garden would you like to discover today?
Choose the area on the bar below and see what exciting and calming gardens can be found there.

  • Exciting Gardens: This category collects all the gardens that get you excited as soon as you enter the front gate.
    Wonderful views, an ever-changing landscape, picture-perfect arrangements and a lot of things to discover…
  • Calming Gardens: Gardens that calm you, soothe your soul and let you take a break from everyday life are collected in this category.
  • Kyoto Area
  • Tokyo Area
  • Kamakura Area
  • Other Regions

Kyoto Area  (京都)

Byōdō-in (Phoenix hall)
Jōruri-ji
Nishimura-ke
Koke-dera
Ginkaku-ji
Kinkaku-ji
Sokushū-in
Tenryū-ji
Ryōan-ji
Ryōgen-in
Daisen-in
Shinju-an
Kōrin-in
Funda-in
Tōji-in
Nijō Castle Ninomaru
Ōbai-in
Jukō-in
Fushin-an
Nanzen-ji
Sentō-gosho
Shisen-dō
Katsura-Rikyū
Shugaku-in Rikyū
Konchi-in
Shōsei-en
Konnichi-an
Taizō-in
Entsū-ji
Chion-in
Hōsen-in
Kankyū-an
Sanzen-in
kajū-ji
Rokuō-in
Shōden-ji
Ninna-ji
Kyoto-gosho
Jizō-in
Mibu-dera
Ikō-an
Giō-ji
Murin-an
Kōsei-in
Namikawa-ke
Ōhashi-ke
Shirakawa-in
Tōfuku-ji
Aoi-den/Kasui-en
Kōmyō-in
Ryōgin-an
Zuihō-in
Reiun-in
Kennin-ji
Mirei Shigemori Garden Museum
Sanbō-in
Hōgon-in
Shōren-in