What garden would you like to discover today?
Choose the area on the bar below and see what exciting and calming gardens can be found there.

  • Exciting Gardens: This category collects all the gardens that get you excited as soon as you enter the front gate.
    Wonderful views, an ever-changing landscape, picture-perfect arrangements and a lot of things to discover…
  • Calming Gardens: Gardens that calm you, soothe your soul and let you take a break from everyday life are collected in this category.
  • Kyoto Area
  • Tokyo Area
  • Kamakura Area
  • Other Regions

Kyoto Area  (京都)

Byōdō-in (Phoenix hall)
Jōruri-ji
Nishimura-ke
Koke-dera
Ginkaku-ji
Kinkaku-ji
Sokushū-in
Tenryū-ji
Ryōan-ji
Ryōgen-in
Daisen-in
Shinju-an
Kōrin-in
Funda-in
Tōji-in
Nijō Castle Ninomaru
Ōbai-in
Jukō-in
Fushin-an
Nanzen-ji
Sentō-gosho
Shisen-dō
Katsura-Rikyū
Shugaku-in Rikyū
Konchi-in
Shōsei-en
Konnichi-an
Taizō-in
Entsū-ji
Chion-in
Hōsen-in
Kankyū-an
Sanzen-in
kajū-ji
Rokuō-in
Shōden-ji
Ninna-ji
Kyoto-gosho
Jizō-in
Mibu-dera
Ikō-an
Giō-ji
Murin-an
Kōsei-in
Namikawa-ke
Ōhashi-ke
Shirakawa-in
Tōfuku-ji
Aoi-den/Kasui-en
Kōmyō-in
Ryōgin-an
Zuihō-in
Reiun-in
Kennin-ji
Mirei Shigemori Garden Museum
Sanbō-in
Hōgon-in
Shōren-in